Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Ferenc pápa déli imája

2018.05.20 21:07

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

A húsvéti idő, melynek középpontjában Jézus halála és feltámadása áll, pünkösd mai ünnepében éri el csúcspontját. Ez a főünnep arra emlékeztet minket és azt élteti át velünk újra, hogy a Szentlélek kiáradt az apostolokra és a többi tanítványra, akik imádságra gyűltek egybe az imateremben (vö. ApCsel 2,1–11). Azon a napon kezdődött el a keresztény életszentség története, mert a Szentlélek az életszentség forrása, amely nem kevesek kiváltsága, hanem mindenki hivatása.

Keresztségünknél fogva ugyanis mindnyájan meghívást kaptunk arra, hogy magának Krisztusnak az életéből részesedjünk, a bérmálással pedig, hogy az ő tanúi legyünk a világban. „A Szentlélek mindenüvé árasztja a szentséget Isten hív szent népében” (Gaudete et exsultate apostoli buzdítás, 6). „Isten nem egyenként, minden társas kapcsolat kizárásával akarta megszentelni és üdvözíteni az embereket, hanem népet akart létrehozni belőlük, mely igazságban elismeri és szentségben szolgálja őt” (Lumen gentium dogmatikai konstitúció, 9).

Az Úr már a régi próféták által meghirdette népének ezt a tervét. Ezekiel: „Lelkemet oltom belétek, és gondoskodom arról, hogy parancsaim szerint éljetek, és szemetek előtt tartsátok törvényeimet, és hozzájuk igazodjatok. […] Az én népem lesztek, én meg a ti Istenetek leszek” (Ez 36,27–28). Joel próféta: „Kiárasztom lelkemet minden emberre; fiaitok és lányaitok próféták lesznek […]. Még a szolgákra és szolgálókra is kiárasztom lelkemet. […] Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül” (Jo 3,1–2.5). És ezek a jövendölések mind megvalósulnak Jézus Krisztusban, aki „a Lélek örök kiáradásának közvetítője és biztosítéka” (Római misekönyv, mennybemenetel utáni prefáció [az olasz kiadásban]). Ma épp a Lélek kiáradásának ünnepe van.

Pünkösd napjától – az idők végezetéig – ez a szentség, melynek Krisztus a teljessége, megadatik mindazoknak, akik megnyílnak a Szentlélek működése előtt, és igyekeznek tanulékonyan figyelni rá. A Lélek az, aki teljes örömet tapasztaltat meg velünk. Amikor hozzánk jön, a Szentlélek megszünteti szárazságunkat, megnyitja szívünket a reményre, segíti és előmozdítja belső éretté válásunkat az Istennel és a felebarátainkkal való kapcsolatunkban. Erről beszél Szent Pál: „A Lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom” (Gal 5,22). Mindezt a Lélek hozza létre bennünk. Ezért ma ezt a gazdaságot ünnepeljük, amelyet az Atya ad nekünk.

Kérjük Szűz Máriát, érjen el ma is az Egyház számára olyan új pünkösdöt és új fiatalságot, mely megadja az evangélium megélésének és hirdetésének örömét, és „nagy vágyat ébreszt bennünk arra, hogy szentek legyünk Isten nagyobb dicsőségére” (Gaudete et exsultate, 177). 

Ferenc pápa szavai a Regina Coeli elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

A pünkösd szívünkben Jeruzsálembe visz minket. Tegnap este lélekben csatlakoztam a békéért tartott imavirrasztáshoz, mely abban a zsidók, keresztények és muszlimok számára egyaránt szent városban volt. Ma ismét hívjuk a Szentlelket, hogy ébresszen párbeszédre és megbékélésre irányuló szándékot és tetteket a Szentföldön és az egész Közel-Keleten.

Szeretnék külön is megemlékezni a szeretett Venezueláról. [Ahol ma választásokat tartanak. – A fordító megjegyzése.] Kérem a Szentlelket, adja meg az egész venezuelai népnek – a vezetőknek és a lakosságnak egyaránt – a békéhez és az egységhez vezető út megtalálásához szükséges bölcsességet. Azokért a rabokért is imádkozom, akik tegnap meghaltak.

Pünkösd eseményéhez kapcsolódik az Egyház egyetemes küldetésének kezdete. Ezért ma tesszük közzé a missziós világnapra küldött üzenetet. Szeretnék arról is megemlékezni, hogy tegnap volt 175 éve annak, hogy elindult a Missziós Gyermekség Műve, amely a gyermekeket tartja a misszió főszereplőinek: imádsággal, valamint a szeretet és szolgálat mindennapi apró tetteivel. Köszönetet mondok minden gyermeknek, és bátorítom őket, hogy vegyenek részt az evangélium terjesztésében a világban. Köszönöm!

Szívből köszöntelek mindnyájatokat, Olaszországból és más országokból érkezett zarándokok! Külön is köszöntöm a pamplonai Irabia-Izaga iskola diákjait, a lisszaboni São Tomás iskolából jött csoportot és a németországi Neuss híveit.

Köszöntöm a Vallo della Lucania-i Schola cantorumot, az agnonei és a San Valentino in Abruzzo Citeriore-i híveket, a San Cataldo-i bérmálkozó fiatalokat, a Terrassa Padovana-i „Giovani Amici” [Fiatal barátok] szociális szövetkezetet, valamint a római „Caterina di Santa Rosa” iskolát, amely fennállásának 150. évfordulóját ünnepli.

Kedves testvéreim! Örömmel jelentem be, hogy június 29-én konzisztóriumot tartok tizennégy új bíboros kinevezésére. Származásuk az Egyház egyetemességét fejezi ki, mely ma is hirdeti Isten irgalmas szeretetét minden embernek a földön. Az új bíborosoknak a római egyházmegyébe történő iktatása pedig a Péter széke és a világon jelen lévő részegyházak közötti elszakíthatatlan köteléket teszi nyilvánvalóvá.

Az új bíborosok a következők: Louis Raphael Sako, az iraki Bagdad pátriárkája; Luis Ladaria, a Hittani Kongregáció prefektusa; Angelo De Donatis, általános római helynök; Giovanni Angelo Becciu, helyettes államtitkár; különleges megbízott a Szuverén Máltai Lovagrendnél; Konrad Krajewski, pápai főalamizsnás; Joseph Coutts, a pakisztáni Karacsi érseke; António dos Santos Marto, a portugáliai Leiria-Fátima püspöke; Pedro Barreto, a perui Huancayo érseke; Desiré Tsarahazana, a madagaszkári Toamasina érseke; Giuseppe Petrocchi, az olaszországi Aquila érseke; Thomas Aquinas Manyo, a japán Oszaka érseke.

Velük együtt a bíborosi testület tagjai közé iktatok egy érseket, egy püspököt és egy szerzetest, akik az Egyháznak nyújtott szolgálatukkal kiemelkedtek: Sergio Obeso Rivera, a mexikói Xalapa nyugalmazott érseke; Toribio Ticona Porco, a bolíviai Corocoro nyugalmazott prelátusa; Aquilino Bocos Merino, spanyol klaretiánus szerzetespap.

Imádkozzunk az új bíborosokért, hogy megerősítve Krisztushoz, az irgalmas és hűséges főpaphoz való ragaszkodásukat (vö. Zsid 2,17), segítségemre legyenek Róma püspökeként végzett szolgálatomban Isten egész hív népének javára.

Szép vasárnapot kívánok mindenkinek. Kérlek titeket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! A viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Forrás: Magyar Kurír

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál