Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

John Henry Newman Nagypéntek. Elmélkedések és imádságok 4. rész

10. Jézus a mi vezetnk és oltalmazónk

a) Sok ember azt gondolja, hogy Isten oly nagy, hogy reánk, cselekedeteinkre, életünkre és egész sorsunkra aligha tekint le. De , ki nem tartotta méltóságán alulinak, hogy minket alkosson, összeegyeztethetnek tartja fölségével, hogy reánk vigyázzon és minket felkeressen. Maga mondja az evangéliumban: „Nemde öt verebet kapni két fillérért és ezek közül egy sincs elfelejtve Isten eltt. Bizony, bizony, fejeteknek hajszála is mind meg van számlálva. Azért ne féljetek: ti többet értek, mint a verebek.” Az örökkévalóságtól elhatározta Isten, hogy minket alkot. Megállapította életünk egész folyamát – és minket csak azért nem vezet feltétel nélkül a mennybe, mert szabadakaratunk van és mert természetünk adottsága következtében osztályrészünk részben a mi hatalmunkban van s ezért nekünk meg kell tennünk a magunkét, ha az égbe akarunk eljutni. De egyébként mindent megtett. Meghalt értünk, mindnyájunkért a kereszten, hogy minket megmentsen, ha a megmentés lehetséges. Szeretettel eltelve felszólít mindnyájunkat, st kér valamennyiünket, hogy tegyük sajátunkká az drága és érdemekben gazdag vérének jótéteményeit. És azokat, kik Benne bíznak, különleges oltalmába fogadja, életük minden helyzetében mellettük áll, elrendezi sorsukat és elvezeti ket azokra az utakra, melyeken üdvüket biztosíthatják. Megajándékozza ket egészséggel, jósorssal és örömökkel, ha az javukra válik; szorongatást pedig csak akkor enged rájuk zuhanni, ha hasznukra válik; és soha, de soha nem haragszik meg reájuk. Éveik számát üdvösségükre adja és haláluk óráját úgy állapítja meg, hogy állhatatosságuk egész a végskig biztosított legyen.

b) Imádkozzunk magunkért és minden ügyünkért.

Én Istenem és Megváltóm, a Te karjaidban biztos vagyok. Ha Te tartasz engem, semmitl nem félek; ha Te elengedsz engem, nincs mit remélnem. Nem tudom, hogy halálom eltt mi jön még reám; a jövelttem homályban áll, de Reád bízom magamat. Kérlek Téged, add meg nekem, ami jó számomra és vedd el tlem, ami üdvösségemet veszélyeztetné. Nem kérek Tled sem gazdagságot, sem szegénységet, hanem rendezz mindent akaratod szerint, mert Te tudsz mindent, én pedig nem tudok semmit. Ha fájdalmat és gondokat küldesz, adj kegyelmet is, hogy helyesen elviseljem és rizz meg a kedvetlenségtl és az önkereséstl. Ha egészséget, ert és sikert adsz nekem ezen a világon, akkor nagyon vigyázz reám, hogy ezek a nagy javak el ne szakítsanak engem tled. Te, Uram, aki meghaltál értem, bnösért a kereszten, add meg nekem, hogy Téged megismerjelek, Benned higgyek, Téged szeresselek és Neked szolgáljak; hogy mindenkor a Te dicsségedet keressem, Érted és Benned éljek; hogy felebarátaimnak jó példát adhassak; s engedj meghalnom akkor és úgy, hogy az Neked dicsségedre és nekem javamra szolgáljon.

11. Jézus, Szz Máriának fia

a) Midn Urunk és Üdvözítnk a földre jött, nem akart magának a semmibl új testet teremteni, vagy földbl alkotni, mint egykor Ádámét. Inkább akart, mint a többi emberek, földi anyától születni. Miért tette ezt? Azért, hogy minden természetes földi viszonyt és köteléket fölemeljen; meg akart bennünket tanítani arra, hogy bár új teremtést hívott létre, azért a régitl sem akar bennünket elszakítani, ha az nem bnös. Ezért kötelesek vagyunk szüleinket tisztelni és szeretni, a testvérek, barátok, hitves iránt szeretettel viseltetni és pedig semmiképpen sem kisebb mértékben, mint az egyébként is emberi kötelességünk, hanem magasabb fokban, mióta üdvözítnk a földre jött. Amint jobb krisztusi hívk, Jézusnak állhatatosabb és buzgóbb szolgái leszünk, környezetünk java iránti gondunknak is növekednie kell s idetartoznak rokonaink, barátaink, ismerseink, szomszédaink, elöljáróink, alattvalóink, tanítóink stb. Tördjünk valamennyivel, a mi Urunknak Édesanyja iránti szeretetére gondolva. A mennyországban is egészen különleges szeretettel viseltetik iránta. Semmit sem tagad meg tle. Ezért kell nekünk itt a földön a hozzánktartozókat, barátainkat, azokat, akiket ismerünk s akikkel összeköttetésben vagyunk, nagy szeretettel körülvennünk. És ami több, nemcsak azokat kell szeretnünk, akik bennünket szeretnek, hanem azokat is, akik gylölnek, akik igazságtalanok velünk szemben, hogy utánozzuk t, aki nemcsak édesanyját szerette, hanem elfogadta árulójának, Judásnak csókját és a kereszten gyilkosaiért imádkozott.

b) Imádkozzunk az élés elhunyt hozzánktartozókért, barátainkért, jótevinkért és ellenségeinkért is.

Jézus, Szz Máriának Fia, midn tanítványaid elmenekültek, édesanyád követett téged a keresztig és szenvedéseid között Te szeretettel telve gondoltál reá. Utolsó szavaiddal átadtad t hséges, szerettanítványodnak, így szólottál hozzá: „Asszony, íme a te fiad”, és Szent Jánoshoz: „Íme a te anyád”. Példád szerint mindazokért imádkozni akarunk, akik közel állnak hozzánk, akik nekünk drágák és kedvesek és könyörgünk azért a kegyelemért Hozzád, hogy ezt mindenkor megtehessük. Kérünk Téged, add meg mindnyájunknak a Te igazságod világosságát, vagy tartsd meg ket a Te igazságodban, ha azt már ismerik; rizd meg ket a kegyelem állapotában és add meg nekik az állhatatosság kegyelmét. Imádkozunk szüleinkért, atyánkért és anyánkért, hitvestársunkért, gyermekeinkért, mindegyikért külön-külön, fivéreinkért és nvéreinkért, rokonainkért és barátainkért, szüleink barátaiért, öregeinkért, legjobb és leghségesebb barátainkért, tanítóinkért és tanítványainkért és alattvalóinkért, társainkért és a velünk egyhivatásúakért, szomszédainkért, elöljáróinkért, kormányzóinkért, mindazokért, akik jót és akik rosszat kívánnak nekünk, ellenségeinkért és irigyeinkért, üldözinkért és rágalmazóinkért. És nemcsak az élkért, hanem az elhunytakért is, akik Isten kegyelmében távoztak, hogy tisztulásuk ideje megrövidüljön és fölséges színed elé juthassanak.

12. Jézus a mi mindennapi áldozatunk

a) A mi Urunk Jézus Krisztus a kereszten áldozatul adta magát és folytonosan, mindennap áldozatul adja magát az idk végéig. A szentmiseáldozat a keresztáldozatnak megjelenítése, lelkünk üdvére való alkalmazása. Annyi, mintha az Úr így szólana hozzánk: Keresztem ezeltt 1900 esztendvel fölemeltetett, de csak rövid órákra – és híveimnek csak egészen kicsiny száma volt ott jelen, – de én milliókat akarok Egyházamba fölvenni. Érettük legyen állandó az én áldozatom, hogy minden egyes résztvehessen benne, mintha mindannyian ott lettek volna a Kálvárián. Napról-napra fel akarom magamat áldozni mennyei Atyámnak, hogy minden tanítványom alkalmat nyerjen, kérését szenvedéseim érdemteljes erejével megszentelve és pártfogolva elébe terjeszteni, örökre pap akarok lenni Melkizedek rendje szerint. Papjaim álljanak az oltárnál, – de ne k áldozzanak, hanem az áldozatot én akarom bemutatni. Necsak kenyeret és bort ajánljanak fel, hanem én magam akarok jelen lenni az oltáron e színek alatt és magamat láthatatlanul feláldozni, míg k a külscselekményt végzik. Így marad a Bárány, aki egyszer és mindörökre megöletett, bár felment a mennybe, folytonos áldozat a szentmisében való titokzatos jelenléte által a kenyér és bor földi és látható alakjában és megjelenésében.

b) Imádkozzunk mindazokért, akikre mindennap gondolnunk kell.

Én Uram és Üdvözítm, Jézus Krisztus, Te adtad nekem a nagy kegyelmet, hogy a szentmisében magamért és másokért imádkozhassam. Ezért kérlek, Uram, áraszd ki a Te szent kegyelmedet és áldásodat mindnyájunkra – a katolikus Egyházra, a mi püspökünkre és az papjaira, minden helyre, mely a Te tiszteletedre van szentelve és minden hívre, akik ott összegylnek. Kérlek Tégedet, áldd meg a papok, szerzetesek és jámbor katolikusok minden jóban való mködését és fáradozását és adj azoknak sikert. Könyörgök minden betegért, szenvedért, szegényért és elnyomottért – minden rabért és gonosztevért; a világi felsbbségekért, a bírákért és tanácsosokért, a katonákért, – mindazokért, akik veszélyben és szükségben vannak. Imádkozom mindazokért, akik valaha jót tettek velem, a barátokért és segítkért, azokért, akik imádságaimba ajánlották magukat – és mindazokért, akiket elfelejtettem. Vezess mindnyájunkat ez életnek viharai után a Te békédbe és egyesíts majd egyszer mindnyájunkat újra és örökre a Te dicsséges, mennyei birodalmadban, szeretett Istenem és Uram.

 

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál