Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

John Henry Newman: Nagypéntek, elmélkedések és imádságok 3.rész

6. Jézus, az Egyszülött Fiú

a) Jézus az egy Atyának egyszülött Fia, – amint a Credo vallja: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában... és a Jézus Krisztusban, egy Fiában, a mi Urunkban.” Az evangéliumban pedig maga mondja magáról: „Miképp az Atyának élete vagyon önmagában, azonképpen adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában.” (Jn 5,26) Mikor pedig a vakonszületettet meggyógyítja, akkor ennek mondja: „Hiszesz-e te az Isten Fiában? ... Aki veled szól, az.” (Jn 9,35.37) Ezért írja Szent János prológusában: „És az Ige testté ln és miköztünk lakozék és láttuk az dicsségét, mint az Atya egyetlenegy szülöttének dicsségét.” (Jn 1,14) KeresztelSzent János pedig ezt mondotta: „Az Atya szereti a Fiút és mindent az kezébe adott. Aki hisz a Fiúban, örök élete vagyon.” (Jn 3,35) Szent Pál ezt írja: „Egy test és egy lélek, amint hivatástoknak egy reményre vagytok hivatva. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Isten és mindenek Atyja.” (Ef 4,4–6)

A mindenható Isten így rendezett el minden dolgot egységben, – szent Egyházát is, még pedig különleges módon, mint ugyancsak a Credo vallja meg: „Egy, szent, katolikus és apostoli Egyház.” Bölcsességében és irgalmában nem akarta, hogy tanítványai saját utaikat járják és sok közösséget alkossanak, hanem csak egyet. Ez volt az öltönyének titokzatos jelentsége, melyrl a keresztrefeszítés alkalmával vagyon felírva: „Varratlan vala pedig a köntös, fölülrl egészen szve.” (Jn 19,23) Ugyanezen okból nem volt szabad a katonáknak benne egy tagot sem megtörni, mert a húsvéti bárányhoz hasonlóan benne sem kellett semmi csontot megtörni.

b) Imádkozzunk az Egyház egységéért és minden kereszténynek újraegyesüléséért és békéjéért.

Urunk Jézus Krisztus, Te szenvedésed estéjén imádkoztál tanítványaidért, hogy mindnyájan egyek lehessenek, mint Te az Atyában voltál és az Atya Tebenned. Könyörülettel eltelve tekints le a sok szakadásra azok között, akik a Te hitedet vallják és gyógyítsd meg a számtalan sebet, melyet az emberi büszkeség és a pokol hatalma ütött a Te népeden. Rombold le az elválasztó falakat, melyek a krisztusiakat egymástól elszakítják. Tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik nem a Tled, hanem emberektl alapított közösségben születtek. Szabadítsd meg ezek követit az istentisztelet hamis alakjától és vezesd ket mindnyájukat abba az egy közösségbe, melyet Te kezdetben alapítottál, a szent, katolikus és apostoli Egyházba. Világosíts fel minden embert annak elismerésére, hogy Szent Péter széke a római Egyház, az egység alapja, középpontja és eszköze. Nyisd ki szívüket a rég elfelejtett igazság iránt, hogy Szentatyánk, a pápa, a Te szolgád és helyettesed és hogy Neked engedelmeskednek, amikor a hit ügyeiben neki engedelmeskednek; hogy mint az égben, ugyanígy a földön is csak egy közösség van, mely nevedet elismeri és dicsíti.

7. Jézus, az örök Király

a) Mikor a mi Urunk és üdvözítnk a Szent Szzbl emberi testet öltött, megkapta a Jézus nevet. Az angyal monda a Szznek: „Íme fiat szülsz és Jézusnak nevezed t.” Bár új nevet kapott, mégis öröktl fogva volt. Mindenkor és kezdet nélkül, – ezért az igazi neve: örök Király. Az örökkévalóságtól kezdve uralkodott az Atyával és a Fiúval a háromszemélyegy Isten. Ezért imádkozott így kevéssel kereszthalála eltt: „Most dicsíts meg te engem, Atyám tenmagadnál azon dicsséggel, melyet bírtam Tenálad, mieltt a világ lett.” (Jn 17,5) , az égnek örök királya, lejött a földre, hogy annak is Királya és Ura, törvényhozója és bírája legyen. Izaiás mondja róla, mikor jövetelét elre hirdette: „Kisded született nekünk és Fiú adatott nekünk, kinek vállán vagyon a fejedelemség; és hivatik az neve csodálatosnak, tanácsadónak, Istennek, ersnek, a jövendség Atyjának, békesség fejedelmének.” (Iz 9,6) Mikor pedig eltávozott ebbl a világból, örökségül hagyta hatalmát és szétosztotta azt tanítványai között. Mindegyik megkapta a maga részét, hatalmának teljességét azonban átruházta Szent Péterre és az utódaira, akik az helyettesei, – amint küldte az Atya a Fiút, úgy küldte a Fiú Szent Pétert. És amint Szent Péter meg a többi apostolok, úgy kapják meg a szent Egyház püspökei és papjai, a lelkipásztorok valamennyien és a keresztény királyok mindnyájan hatalmukat Krisztustól és k elttünk Krisztus helyettesíti.

b) Imádkozzunk szentséges Atyánkért, a pápáért és az Egyház minden vezetjéért.

Emmanuel, velünk levIstenünk, köztünk lakó Urunk, Te vagy a fény, mely megvilágosít minden embert. Földi vándorlásod napjai óta nem hagytad el soha az embereket: Te tanítottad apostolaidat és megbíztad ket azzal, hogy tanítsák mindazokat, kik ket követni akarják. Szent Péternek és az utódjainak, Róma püspökeinek hatalmat adtál és k velünk szemben a Te helyedet foglalják el és így kell vezetniök minket minden idben, egészen a világ végéig. Évek óta nehéz megpróbáltatásokat és szorongatásokat engedtél a római Szentszékre nehezedni. Mi azonban, Urunk, hisszük és teljes bizalommal valljuk, hogy Te Egyházadnak fennmaradását megígérted, amíg csak a világ áll – és mi megvalljuk Eltted, hogy szabadok vagyunk minden kételytl és minden nyugtalanságtól, minden árnyéktól és aggodalomtól, ami Egyházadnak és elöljáróinak fennmaradására és lelki javára vonatkozik. Mi nem tudjuk, hogy mi az üdvös a Te Egyházad számára, a katolikus hit gyarapodására, a pápa javára és az egész jelen világ püspökei számára. Azért mindent a Te kezedre bízunk teljesen és semmit sem félünk; mert tudjuk, hogy minden a Tieidnek javára válik, akármilyen fenyegetnek tnnek is fel néha a dolgok. Csak egyet kérünk tled állhatatosan: add meg a te szolgádnak és helytartódnak, a pápának az igaz bölcsességet, ert és bátorságot és kegyelmednek vigasztalását ebben az életben, a jövendben pedig a halhatatlanság dicskoronáját.

8. Jézus az új teremtés kezdete

a) Az Írás szavai szerint a mi Urunk Jézus Krisztus mindenhatósága által új teremtést hívott a létbe és maga annak elsgyümölcse és elsmve. Az emberi nem a bn által pusztulásba jutott; elvesztette örökségi jogát az égre és a gonosz ellenség szolgaságába esett. Az elsÁdám teremtje ezért elhatározta irgalmasságában, hogy új Ádámot alkot és kimondhatatlan leereszkedésében maga akart ez az új Ádám lenni. Ezért hirdette már eljövetele eltt Izaiás próféta ajka által: „Íme én új egeket és új földet teremtek.” (Iz 65,17) Szent Pál pedig t „a láthatatlan Isten képmásának, az Elsszülöttnek nevezi minden teremtmények eltt. (Kol 1,15) Szent János könyvében meg ezt olvassuk róla: „az Amen, a hív és igaz tanú, ki az Isten teremtésének kezdete.” (Jel 3,14) A Teremteljött a teremtmény alakjában, magára vette a teremtett természetet.

És amint a világ kezdetén Éva Ádám oldalából alkottatott, úgy most a kereszten nem törnek ugyan rajta csontot, de megnyitják oldalát és a vér és víz jelképe alatt a kegyelem árad ki, melybl jegyesét, az Egyházat alkotta. Ezért az Anyaszentegyháznak minden szentsége Tle való, mert az sforrás. És táplál minket a szent Eucharisztiában a maga isteni Testével, hogy mibennünk és mindenkinek szívében az új teremtés áldott kovászát elkészítse. A tudósok minden bölcsessége, a mártírok bátorsága és állhatatossága, a szüzek tisztasága, a prédikátorok buzgósága, a jámborok alázatossága és önmegtagadása mind Tle erednek. Isten új és mennyei teremtésének zsengéjétl.

b) Imádkozzunk az Anyaszentegyház minden állásáért és hivatásáért.

Urunk Jézus, Te vagy a vessz, az örök világosság hajnala és ragyogása, az igazságosság napja; Te vagy az a fa, melyet szeretett tanítványod az élet fájának nevez, mely tizenkét gyümölcsöt hord és amelynek levelei a népeket meggyógyítják. Áraszd kegyelmedet és áldásodat szent Egyházad minden állására és hivatalára; hiszen Tled származnak és a Te életedbl élnek. Add meg valamennyi püspöknek az értelem, a tudomány, a bölcsesség és szeretet kegyelmét; – adj papjaidnak alázatosságot, jóságot és tisztaságot; – adj nyájad pásztorainak buzgóságot, éberséget és mennyei érzéket; – add meg minden szerzetesközösségnek a kegyelmet, hogy szabályaik szerint éljenek, tedd ket egyszerkké és fordítsd el szívüket ennek a világnak dolgaitól, hogy egyedül a láthatatlanokon csüngjenek. A családapákba öntsd bele a tudatot, hogy egykor számadást kell adniok gyermekeik lelkérl; – a férjeket tedd gyengédekké és hségesekké; az asszonyokat engedelmesekké és türelmesekké; a gyermekeket hajlékonyakká és hajlíthatókká. Adj az ifjaknak tisztaságot, az öregeknek szent buzgóságot. Az üzletembereknek adj becsületességet és önzetlenséget. Mindnyájunknak pedig add meg a hit, remény, szeretet és bánat oly nagyon szükséges kegyelmét.

9. Jézus a lelkek szeretje

a) Az ószövetség bölcse mondja: „Te mindeneken könyörülsz, mert mindent tehetsz és elnézed az emberek bneit a bnbánatért. Mert szeretsz mindent, ami van és semmit sem utálsz meg azokból, amiket alkottál... Hogyan maradhatna meg pedig valami, ha te nem akarnád? Vagy amit te nem szólítottál létre, megmaradhatna-e? Megbocsátasz mindennek, mert tied az, Uram, ki a lelkeket szereted.” (Bölcs 11,24–27) Ez a szeretet volt az, mely az Isten Fiát arra késztette, hogy elhagyja az eget és ez a szeretet adta Neki a Jézus nevet – mert így szólt az angyal Szent Józsefhez: „Mária fiat szül és te Jézusnak fogod t nevezni, mert szabadítja meg népét bneitl.” (Mt 1,21) Az nagy szeretete a lelkek iránt és az részvéte a bnösökkel szemben hozta le Öt az égbl a földre. Miért engedte fönségét a halandó teste elleplezni? Mert minden hatalmával meg akarta menteni azokat, akik elbuktak és a szabadulás minden reményét elvesztették! Ezért mondja maga: „Az Emberfia jött, hogy megkeresse és boldoggá tegye, ami elveszett.” (Mt 17,11; Lk 19,10) Hogy minket megszabadítson, megtett mindent, amit az mindenhatósága a többi szent tulajdonságaival egybehangzóan megtehetett: magát adta oda. És közülünk mindenkit oly nagyon szeret, hogy egyesegyedül érette is ugyanazon föltétel nélküli odaadással elszenvedné a halált, amint meg is halt érettünk. a mi legjobb Barátunk, a mi hséges Atyánk, lelkünknek egyetlen és igazi Szerelmese. Megtett mindent, hogy mi t viszontszeressük és nem tagad meg tlünk semmit, ha mi t szeretjük.

b) Imádkozzunk a bnösök megtéréséért.

Istenem, Te odaadtad magadat érettünk, mert fel akartál szabadítani minket minden igazságtalanságtól és kedves népet akartál teremteni a magad számára, mely a jócselekedetekre törekszik! Tekints kegyesen a megkereszteltekre, – azoknak tömegére, akik egykor Tieid voltak és Téged elhagytak. Ó mily gyorsan elveszítették a kegyelmet szívükbl, mily hamar elszakadtak Tled és mily nehéz nekik megtalálni az utat vissza Hozzád. És még akkor is, amikor megbánják azt és vezekelnek érte, úgy tesznek hamarosan, mint az Írás szerint a kutya, mikor visszatér ahhoz, amit kivetett magából és mint a disznó, mely újra és újra belehemperedik a sárba. Én Istenem, rizz meg mindnyájunkat a hét fbntl és szabadítsd meg azokat, kiket már megkötözött a bn. Téríts meg minden bnöst, – bocsásd rájuk igazságodat, ha nincs más út, hogy megjavuljanak. Illesd meg a büszkéknek, a haragosoknak és bosszúvágyóknak, az önakaratukat követknek, a magukkal megelégedetteknek, az irigyeknek, a jó és igaz megvetinek, a lustáknak és az eltompultaknak, a falánkoknak és iszákosoknak, a fukaroknak, irgalmatlanoknak és mindazoknak szívét, akik tisztátalan gondolatokban, szavakban és cselekedetekben gyönyörködnek. Engedd, hogy felismerjék, mint rohannak egyenesen a pokol felé és szabadítsd meg ket önnönmaguktól és a gonosz ellenségtl.

 

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál