Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Birmovanci

"Príprava na birmovanie má viesť kresťana k intímnejšiemu zjednoteniu s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho činnosťou a s jeho darmi a vnuknutiami, aby mohol lepšie vziať na seba apoštolské povinnosti kresťanského života. Preto sa má birmovná katechéza usilovať o prebudenie vedomia príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, a to tak k všeobecnej Cirkvi, ako aj k farskému spoločenstvu, ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov." (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1309)
 
Birmovanci sú podobne ako katechumeni (dospelí pripravujúci sa na prijatie krstu) "stavom" v Cirkvi. Birmovanci sú tí kresťania vo farnosti, ktorí sú na ceste duchovného a ľudského dozrievania, aby mohli prijať poslednú sviatosť uvedenia do kresťanského života (tzv. "iniciácie"). Farské spoločenstvo vedené miestnymi pastiermi je osobitne zodpovedné za prípravu birmovancov.
 
Kurz "Život s Bohom", určený pre birmovancov v príprave na prijatie sviatosti birmovania, je konkrétna ponuka pomoci zo strany našej farnosti. Je to ponuka duchovného sprevádzania, katechézy, spoločenstva... Je to obdobie prehlbovania osobného vzťahu s Bohom v Kristovi a učenlivosti voči pôsobeniu Ducha Svätého, obdobie intenzívnej katechézy (vyučovania vo viere), utužovania príslušnosti k Cirkvi (farnosti, diecéze) prežívaním spoločenstva, prenikania do liturgie Cirkvi (sv. omša, sviatosti). Každý napreduje vlastným tempom a rýchlosťou, ktorá mu vyhovuje, niekto rok, iný dva, tri, päť... Každý podľa svojich možností a dispozícií. Najbližšie bude vysluhovaná sviatosť birmovania v našej farnosti najskôr o rok (príp. o rok a pol), teda niekedy na jar alebo skôr na jeseň roku 2015. K sviatosti birmovania budú pripustení tí, ktorí budú na ňu pripravení.
 
Priebeh kurzu "Život s Bohom"
Kurz bude prebiehať v rámci štyroch stretnutí za mesiac: dve spoločné stretnutia (s kňazom, súčasťou stretnutia je sv. omša a následná katechéza) a dve stretnutia v malých skupinách (vedené animátormi, v čase podľa dohody s animátorom).
 
Súčasťou prípravy sú však aj mnohoraké spôsoby prehĺbenia duchovného života birmovancov (základným prvkom je pravidelná účasť na nedeľnej svätej omši, pristupovanie k sviatostiam zmierenia a svätého prijímania), ale aj rozličné duchovné, spoločenské a kultúrne aktivity a ponuky (modlitbové aktivity, práca so Svätým Písmom), začlenenie birmovancov do života farnosti prostredníctvom konkrétnej služby (v liturgii - čítanie, spev, miništrovanie, v práci s deťmi, konkrétnymi formami pomoci, služby). 
 
Pripravenosť birmovancov, ich ľudské a duchovné dozrievanie, sa len ťažko dá objektívne "odmerať". Vzhľadom na zodpovednosť, ktorú ako farské spoločenstvo nesieme za prípravu birmovancov, sme vytvorili "systém bodovania", ktorý nám ponúkne akú takú predstavu o osobných predpokladoch jednotlivých birmovancov a o ich duchovnom napredovaní.
 
 

Farnosť Senec © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi