Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

 

Ekonomická rada

"Každá farnosť má mať ekonomickú radu, ktorá sa okrem univerzálneho práva riadi normami vydanými diecéznym biskupom a v ktorej veriaci vybratí podľa tých istých noriem, majú farárovi pomáhať v správe majetkov farnosti pri zachovaní predpisu kán. 532." (kánon 537 Kódexu kánonického práva)

 

Podľa Štatútu farskej ekonomickej rady "farár menuje najmenej troch, nie však viac ako päť členov farskej ekonomickej rady" a "rada má iba poradný hlas".

V našej farnosti sme vymenovali nasledujúcich členov farskej ekonomickej rady:

1. Mgr. Ivan Fendek (Senec)

2. JUDr. Michal Oravec (Senec)

3. Mgr. Peter Príbelský (Senec)

4. Ján Targoš (filiálka Svätý Martin)

5. Jozef Varga (filiálka Tureň)

 

Prvé zasadanie ekonomickej rady sa uskutočnilo 13. 11. 2012.

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi