Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Majetok farnosti a Bankové účty

Okrem nehnuteľného majetku, ako sú budovy či pozemky patriace farnosti Senec, ktorého súpis je v archíve farského úradu, farnosť vlastní aj hnuteľný majetok (napríklad zariadenie budov). Zo všetkého majetku má byť starostlivo vypracovaný inventár podľa predpisu kánona 1283 Kódexu kánonického práva.

Bankové účty:

Finančné prostriedky spravuje farnosť na týchto účtoch:

Bežný účet, z ktorého uskutočňujeme bežné platby na pokrytie režijných nákladov fungovania farnosti: SLSP (SK64 0900 0000 0000 1919 5733).

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál