Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

ÚMYSLY OMŠÍ

"Podľa schváleného zvyku Cirkvi každému kňazovi, ktorý slávi alebo koncelebruje omšu, je dovolené prijať venovaný milodar, aby omšu obetoval na určitý úmysel. Veriaci, ktorí obetujú milodar, aby sa na ich úmysel slúžila omša, prispievajú k dobru Cirkvi a jeho venovaním majú účasť na jej starostlivosti o podporu služobníkov a diel." (kánon 945-6 Kódexu kánonického práva) 

O pravidlách dávania a prijímania milodarov za omše je možné sa viac dozvedieť v kánonoch 945-958 Kódexu kánonického práva

Úmysly sv. omší je možné zapísať v úradných hodinách na farskom úrade. Úmysly zapisujeme vždy v decembri na prvý polrok nasledujúceho roka a v júni na druhý polrok. Výška milodaru závisí od štedrosti a možností každého darcu. Milodar odporúčaný Konferenciou biskupov Slovenska je 5 eur. Milodar môžete odovzdať kňazovi, ktorý danú sv. omšu slúži, pred alebo po sv. omši v sakristii.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál