Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

ŽIADOSŤ RODIČOV O PRIPUSTENIE DIEŤAŤA K SVIATOSTNÉMU ŽIVOTU

Kán. 913 - § 1. Aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla vysluhovať deťom, vyžadujú sa od nich dostačujúce vedomosti a dôkladná príprava, tak aby primerane svojim schopnostiam chápali Kristovo tajomstvo a s vierou a nábožne mohli prijímať Pánovo telo.

Kán. 914 - Je povinnosťou predovšetkým rodičov a ich zástupcov, ako aj farára postarať sa, aby sa deti po dosiahnutí používania rozumu náležite pripravili a čo najskôr sa po predchádzajúcej sviatostnej spovedi posilňovali týmto božským pokrmom; úlohou farára je aj dozerať, aby k svätému prijímaniu nepristupovali deti, ktoré nedosiahli používanie rozumu alebo ktoré nepovažuje za dostatočne pripravené.

Rodičia, ktorí chcú, aby ich dieťa bolo v našej farnosti pripustené k sviatostnému životu, nech o to osobne požiadajú na farskom úrade. Prihlášku k 1. sv. prijímaniu na rok 2022/23 je možné stia hnuť TU. Rodičov pozývame, aby vyplnenú a podpísanú prihlášku priniesli osobne na faru v čase úradných hodín najneskôr do piatka 30.9.2022. U detí pokrstených mimo našej farnosti, treba priložiť k prihláške aj krstný list, ktorý vám vydajú na počkanie na farskom úrade farnosti, kde bolo dieťa pokrstené.

Deti a Eucharistia, sväté omše

Príprava detí na pripustenie k sviatostnému životu (k prvému svätému prijímaniu) je zverená rodičom, ktorí dieťa dali pokrstiť. Naša farnosť ponúka pomoc v tejto príprave vo forme katechézy a spoločného slávenia svätej omše za účasti detí, každú stredu o 18.00 vo Farskom kostole sv. Mikuláša. Prípravu detí má na starosti p. kaplán Michal Fratrič. Tieto sv. omše majú deťom pomôcť zamilovať si slávenie sv. omše, lepšie jej porozumieť a zároveň zažiť spoločenstvo Cirkvi, farnosti. V práci s deťmi nám pomáha aj  Hnutie kresťanských spoločenstiev deti (eRko) , ktoré funguje v našej farnosti. Bližšie informácie nájdete na www.krestanko.sk.

Termíny slávností prvého svätého prijímania detí:
Budú zverejnené v pravom čase.

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi