Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Zbor Radosť

 

Vznik

Spevácky zbor Radosť bol založený na podnet profesora seneckého gymnázia, kňaza Ivana Grófa, SDB. Zbor vznikol 15. septembra roku 1987. Zakladateľom bol František Podolský, ktorý ho vedie doteraz. Duchovným otcom zboru je salezián don Jozef Lančarič, SDB.

Poslanie

Venuje sa sprevádzaniu detí a mladých, vytvára im priestor pre angažovanosť,  ponúka využitie voľného času, najmä priateľské vzťahy a  buduje rodinného ducha.  Cez spev a deťom blízke činnosti nadväzuje na výchovnú skúsenosť don Bosca a jeho preventívny výchovný systém. Pomocou aktivít sa snažíme u detí a mladých predchádzať nežiaducim javom, nie dodatočne liečiť ich následky.

História

Počiatočný zbor tvorilo dvanásť detí seneckej farnosti, ktoré najprv začali nácvikom kresťanských piesní. Postupom času počet detí rástol. Spievali na svätých omšiach, stretávali sa na „stretkách“, výletoch, táboroch a príležitostných akciách. 

Počas svojej existencie deti vyrástli a naučili sa zaujímať o svojich mladších kamarátov. Ovocím tejto snahy sú mladí animátori pracujúci v letných táboroch ale i počas roka na rôznych akciách.  Rôznorodá činnosť zboru je možná vďaka ich pomoci. Spôsobilosť a duchovný rozmer získavajú dvojročným kurzom Školy animácie, na duchovných cvičeniach, obnovách a formačno-animačných stretnutiach. 

Od roku 1991 sa činnosť zboru rozšírila aj koncertmi pre mesto Senec. Odvtedy sú pravidelne pripravované koncerty ku Dňu matiek a Vianočné koncerty. V tých rokoch sme začali aj spoluprácu so zahraničnými priateľmi. Priateľské vzťahy okrem účasti na duchovných podujatiach prerástli do výmenných pobytov, spoločných výletov, koncertov a športových turnajov. Zbor na pozvanie viackrát navštívil saleziánske strediská a farnosti Viedne, Klagenfurtu, Regensburgu, Bonnu, Waldwinklu a iných. Zaujímavými podujatiami boli a stále sú cesty priateľstva (po stopách don Bosca, Pátra Pia, sv. Františka Saleského, poznávanie európskych kláštorov, návšteva Ríma, audiencia sv. Otca v jubilejnom roku), Francúzska (Lurdy, Annesy), Slovinska, Nemecka, Rakúska, Chorvátska a Maďarska.

V minulosti sa častými stali aj účinkovania v televíznych reláciách (Od srdca k srdcu, Úsmev ako dar, Pramienok, Dobrá zvesť, Druhý dych, Poltón...) a v rozhlasových vysielaniach.  Ako nezisková organizácia sa v roku 1996 zbor zaregistroval pod názvom Združenie detí a mládeže Radosť. 

Počas svojho existovania zbor vydal niekoľko titulov MG a CD:
- Radosť I
- Radosť II
- Slovenské evergreeny 
- Stretol ma dnes Pán I., II.
- Vianoce s Radosťou I.
- Radosť spieva melódie z operiet
- Vianoce s Radosťou II.
- Priateľ 

Čomu sa venujeme :
Hudba – spev – tanec:
- skúšky zboru – týždenne
- koncerty vianočné, Deň Matiek, benefičné, príležitostné
- mládežnícke sv. omše v Senci a mimo farnosti
- svadby, oslavy
- koledovanie – roznášanie Betlehemského svetla

Duchovná činnosť: 
- stretnutia v spoločenstvách
- duchovné obnovy
- duchovné cvičenia
- modlitbové stretnutia
- krížové cesty
- formačno-animačné stretnutia

Tvorivo –zábavno-poznávacia činnosť: 
- letné tábory

- zahraničné poznávacie cesty

- adventné a vianočné dielne
- Bodka za prázdninami
- oslava don Bosca

V súčasnosti má zbor 102 členov od 3 do 30 rokov. 

Vládne dnes radosť v každom z nás,
Tak pridajte sa k nám nech nikto nie je sám.
Sme tu z rôznych strán, no priateľov nám poslal Pán.
Kto neskúsi to sám, ten neuverí nám. 


Mgr. František Podolský, vedúci zboru

Kontakt:  0911 727 392

zbor.radost@gmail.com

Nájdete nás aj na Facebooku: 


https://www.facebook.com/zborradost/

 

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál