Rímsko-katolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Združenie saleziánskych spolupracovníkov

 

(ASC-ASSOCIAZIONE SALESIANI COOPERATORI)
  Je to verejné združenie veriacich katolíkov – laikov i kňazov, ktoré sa venuje širokému mládežníckemu hnutiu a ľudovému apoštolátu. Myšlienka spolupracovníkov vznikla roku 1841, keď don Bosco založil pre chlapcov prvé oratórium. Množstvo mladých si vyžadovalo veľa pomocníkov a priateľov jeho diela. Medzi prvými bola jeho matka Margita a s ňou množstvo ľudí najrôznejších povolaní, slobodných, manželov i diecéznych kňazov, ba dokonca i pápežov. Prvým bol sv. otec Pius IX., ktorý roku 1876 Združenie saleziánov spolupracovníkov schválil.
 
  Saleziánske dielo na Slovensku začína rokom 1924 príchodom prvých slovenských saleziánov. Koncom 70-tych a začiatkom 80-tych rokov vznikajú prvé apoštolsky činné spoločenstvá, ktoré v ilegalite pôsobiaci saleziáni sformovali do podoby dnešného Združenia. Naše – senecké stredisko vzniklo v roku 1982 na podnet  seneckého profesora don Ivana Grófa SDB.
 
  Čo robíme? Naším základným poslaním je apoštolát vo farnostiach v ktorých žijeme. 
 
 Stredisko Senec:                                                                    
- súčasný počet členov:  47
- spádové obce: Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji, Nová Dedinka, Veľký Biel, Tomášov, Štúrovo, Košúty a mesto Puchheim/Nemecko/
 
 
Tajomník koordinátor: Mgr. Podolský František 
 
 
 
 
 
 
 
Miestna rada:  radca pre formáciu MUDr. Magdaléna Fulová 
                       radca pre ekonomické záležitosti: Ing. Marián Laborecký
                       radca pre mládež: Ing. Mária Podolská 
                       radca pre rodiny: Mgr. Janka Nováková 
                       sekretár: Edita Dömenyová 
              
        miestny delegát: don Jozef Krušác SDB
 
 
Tak ako v každom stredisku, i v tom našom má každý z nás iné zamestnanie, rozličný dostatok času, priestoru a talentov pre službu mladým. Preto nepísaným heslom strediska je „ORA et COLABORA“. Po našom „MODLI SA a SPOLUPRACUJ“. Niektorí apoštolujú modlitbou, iní prácou a obetou vo svojich rodinách, iní priamymi aktivitami s mladými a pod. Medzi typické aktivity patrí chystanie zábavného programu ku sviatku dona Bosca, adorácie pre mladých, pôstne a adventné stretnutia, krížové cesty pre deti, a ešte napríklad organizácia DC a varenie na duchovných cvičeniach... a mnoho iných drobných dobrých skutkov, o ktorých vie len Najvyšší... Veď aj prastaré latinské príslovie hovorí: „Non omnia possumus omnes - Nie všetci môžeme všetko“.
 
A tak ešte pár akcií ktoré organizujeme:
 
- vedenie speváckeho zboru Radosť  
- letné tábory
- adventné, vianočné a veľkonočné dielne
- koncerty ku dňu matiek, koncerty vianočne, benefičné
 
Služba a účasť na živote vo farnosti:
 
- služba mimoriadneho vysluhovateľa svätého prijímania
- koordinácia pastoračného centra 

- príprava birmovancov

- vyučovanie náboženskej výchovy
- bodka za prázdninami
- stretnutia s animátormi
- stretnutia so Sedmokráskou /deti od 3 - 6 rokov/
 
Stredisko má mesačne dve duchovné obnovy a jedno formačno-animačné stretnutie.
Sme otvorené spoločenstvo pre nových členov do nášho združenia.
 
Kontaktná adresa: František Podolský, franncesco@azet.sk, tel: 0911 727 392.
 

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi